همه چیز این گونه آغاز شد: به دلمان افتاد که به سمت تغییر حرکت و نوعی تفاوت بیافرینیم، و چیزها را از زاویه ای دیگر ببینیم ... و چنین بود که ایلیو متولد شد. واژه های درخشان رالف والدو اِمرسون به بهترین وجهی سفرمان را توصیف می نمایند: بر جاده های آشنا قدم مگذار، جاده های نا آشنا را بگزین و از خود ردی به جای گذار.طی سال های گذشته، هر لحظه با تمام وجودمان این واژه ها را زیسته ایم، و در کارمان به دنبالافق های جدید بوده ایم. ایلیو صرفاً شکلات و بستنی نیست. ایلیو تبلور یک رویاست ... رویای شادمان کردن دوستانمان و روشن کردن دنیایشان، هر چند برای لحظه ای کوتاه.ایلیو خواب و خیال نیست، بلکه تخیلی پویا است با رنگ شکلات و بستنی.شکلات ها ما عصب های چشایی شما را نوازش می دهند، و بستنی و ژلاتوهایی که با ذوق و عشقبی حد ساخته ایم، در دل و خیالتان جای خود را پیدا خواهند کرد.خرسندی شما آرزو و افتخار ماست، و از هر جهت به روز بودن را باری ارائه بهترین خدمت به شمابر خود تکلیف می دانیم.آرزو داریم نخستین مراجعه شما به پیوندی ماندگار و همیشگی مبدل گردد.به همین دلیل، نگاه ما این نیست که فقط  بستنی و شکلات تقدیمتان کنیم، هدف ما این است که بهترینِ بهترین ها تجربه کنید.آن گاه که به همراه آب شدن آهسته ی شکلات و بستنی در دهانتان، این تجربه به سرعت به خاطره ایشیرین و مانا در ذهن و قلبتان تبدیل می شود: این همان لحظه ای است که رویای ما را محقق شده است.بگذارید در شادی هایتان سهمی داشته باشیم.