تمام محصولات این دسته با استویا شیرین شده اند و مقدار شکر استفاده شده در آن ها صفر هست. اطلاعات 100 گرم مواد غذایی پشت هر شیشه وارد شده است و کالری سنجی شده اند.